ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 (2)

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:422

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม  อนุรักษ์ทรัยพยากรน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาน้ำเสียในพื้นที่

การรณรงค์ให้ความรู้ประชาชนในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์ทรั…

[ 29-09-2560 ] Hits:300

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

โครงการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ระดับตำบล (เพิ่มเติม) ครั้ง…

[ 15-06-2560 ] Hits:510

 จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (ประจำปี พ.ศ.2561 ถึง พ.ศ.2564)

จัดโครงการออกบริการถึงบ้าน ยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน [ ภบท 5] รอบระยะเวลา สี่ปี (…

[ 24-11-2560 ] Hits:452

 ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพ กองทุน สปสช.โคกสำราญ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี

ร่วมต้อนรับ คณะกองทุน สปสช.โคกสำราญที่มาเยี่ยมเยือน และศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศัก…

[ 09-11-2560 ] Hits:450

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

ร่วมจัดโครงการพัฒนาสถานที่ทำงาน เพื่อให้สะอาดน่าอยู่และน่าทำงาน

[ 08-11-2560 ] Hits:501

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวฮี อยู่ในระดับใด ?

มาก - 60%
ปานกลาง - 40%
น้อย - 0%

Total votes: 10
The voting for this poll has ended on: 17 มิ.ย. 2016 - 00:00
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
พบข้อผิดพลาดกับโมดูล mod_kunenalatest: ตรวจไม่พบว่าได้ทำการติดตั้ง Kunena 3.0 หรือรุ่นถัดมา ในระบบ Joomla!
มีข้อผิดพลาด
  • JLIB_APPLICATION_ERROR_COMPONENT_NOT_LOADING
Share

ผลงานรางวัลที่ได้รับ

   
เกียรติบัตรงมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2557
     นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2557 แก่ศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบัวฮี
   
เกียรติบัตรงมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2556
     นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบเกียรติบัตรรับรองมาตรฐานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนระดับดีเด่น ประจำปี 2556 แก่ศูนย์ครอบครัวในชุมชนตำบลหนองบัวฮี
   
โล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
     นายวิเชียร ชวลิต ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มอบโล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2556
   
โล่ห์รางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555
     นายสนทยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบโล่ห์รางวัลเชิดชูเกียรติ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่น ด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555
   
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552
     นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี มอบประกาศเกียรติคุณและโล่ห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2552
   
รางวัลชมเชยโครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน" (ระยะที่ 2) ประจำปี 2552
     นายศักดิ์สิทธิ์ ตรีเดช ปลัดกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบโล่ห์รางวัลชมเชย โครงการ "อุบลเมืองสะอาด ราชธานีอีสาน (ระยะที่ 2) ประจำปี 2552
   
รางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2551
     โล่ห์รางวัลชมเชย ความพยายามในการจัดเก็บภาษี ปีงบประมาณ 2551 ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบลขนาดเล็ก โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
   
รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550
     พลเอกสุรยุทธ จุลานนท์ นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร พร้อมโลห์รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2550
   
ประกาศเกียรติคุณ "ผู้นำดีเด่น" ผู้สร้างผลงาน 5 ส ดีเด่นระดับประเทศฯ และป้ายทอง "องค์การต้นแบบที่มีการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ประจำปี 2549
     ประกาศเกียรติคุณ ผู้นำดีเด่น ผู้สร้างผลงาน 5 ส ดีเด่นระดับประเทศ ภายใต้โครงการป้ายทอง 5 ส เพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดิน และประกาศรับรองผล "ป้ายทองในโครงการทดแทนคุณแผ่นดิน" องค์การต้นแบบที่มีการดำเนินการกิจกรรม 5 ส ดีเด่น ประจำปี 2549 จาก ดร.กัณฑิมา ศรีวิลัย โดย สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพขั้นพื้นฐาน
   
รางวัลทบริหารจัดการที่ดี โครงการประเมินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548
     พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร รางวัลทบริหารจัดการที่ดี โครงการประเมินองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2548
   
รางวัลที่ 3 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547
     พันตำรวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มอบเกียรติบัตร รางวัลที่ 3 โครงการประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2547 จัดโดย กระทรวงมหาดไทย ให้ไว้ ณ วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2547